Нова процедура за безвъзмездно финансиране „Технологично обновление в предприятията“

Открита e нова процедура по набиране на проектни предложения за безвъзмездно финансиране по процедура BG161PO003-2.1.13 „Технологично обновление в предприятията“. Тази схема е един от най-успешните инструменти за усвояване на европейски средства по ОП “Конкурентоспособност” с цел подобряване на технологиите и управлението в предприятията.

Програмата финансира закупуване и въвеждане в експлоатация на оборудване, представляващо дълготраен материален актив, пряко свързано с постигане на целите на проекта; закупуване и инсталиране на дълготрайни нематериални активи – софтуерни приложения за управление на производствения процес и/или предоставяната услуга и/или специализирани компютърни приложения за дизайн и разработване на продукти, права по патенти, лицензи, „ноу-хау” и др.

Краен срок за кандидатстване: 20 декември 2011 г.

Прочете повече – или се свържете с г-н Ивайло Томчев на посочените контакти.

Sights & Sounds архив

2009 БЦ Сердон | ilyan.com